Reklamačné podmienky

Jednoduchá reklamácia

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

Reklamácia sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov.

Reklamácia sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, ktoré boli spôsobené kupujúcim; vady, ktoré vznikli nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, opotrebením; poškodením ohňom či vodou a iných závad, za ktoré nesie zodpovednosť kupujúci. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobeného prepravcom (Slovenská pošta alebo kuriér), vtedy sa reklamácia uplatňuje u prepravcu.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný predložiť:

  • kópiu faktúry,
  • kópiu dokladu o zaplatení
  • stručný popis závady

a tovar spolu s týmito dokladmi tovar posať na adresu firmy. Pred odoslaním tovaru je kupujúci povinný nás e-mailom alebo telefonicky informovať, že chce tovar reklamovať a že balík spätne odosiela.

Reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia reklamácie. Reklamáciu posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu. Kupujúceho informujeme o rozhodnutí, príp. o ďalšom postupe e-mailom. V prípade, že reklamácia nebude odôvodnene zamietnutá, zaistíme kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15-tich dní od ukončenia reklamačného konania.

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:

Ing. Vraník František
Biofer združenie
Jánošíkova 67
08001 Prešov

Späť do obchodu